وظایف افراد در بهداشت خانواده

برنامه سلامت مادران :

انجام مراقبتهاي قبل از بارداري ،مراقبتهاي بارداري ،مراقبتهاي پس از زايمان

برگزاري كلاسهاي آموزشي مراقبت ادغام يافته مادران جهت پرسنل بهداشتي

نظارت بر اجراي برنامه هاي بهداشتي مادران

جمع بندي آمار ،بررسي وتجزيه وتحليل شاخصهاي سلامت مادران

تشكيل كميته هاي زايمان ايمن  و كاهش سزارين  ،زايمان زودرس ،كميته مرگ مادر

انجام پروژه تحقيقاتي

تامين مكملها ،فرمهاي مربوطه

برنامه سلامت باروری  :

آموزش دستورالعملهاي پيشگيري از بارداري ناخواسته به پرسنل بهداشتي

آموزش دستورالعملهاي پيشگيري از بارداري ناخواسته به خانمهاي واجد شرايط

نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي ،پايگاههاي بهداشتي ،خانه هاي بهداشت

بررسي وتجزيه تحليل شاخصهاي تنظيم خانواده

برگزاري كلاسهاي مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره درجهت فرزند آوری با توجه به سیاستهای جدید جمعیتی

برنامه كودكان:

نظارت بر اجراي برنامه كودك سالم (پايش وارزيا بي)

آموزش دستورالعملها ي برنامه كودك سالم به پرسنل بهداشتي

ارزشيابي برنامه بيمارستان دوستدار كودك

تشكيل كميته مرگ ومير نوزادي و كميته ترويج تغذيه با شير مادر

نظارت بر مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي ،پايگاههاي بهداشتي ،خانه هاي بهداشت

بررسي وتجزيه تحليل شاخصهاي تنظيم خانواده

ثبت موارد مرگ نوزادي

برنامه سالمندان:

برگزاري كلاسهاي آموزشي (كتابچه هاي شيوه زندگي سالم در سالمندي )به پرسنل بهداشتي

برگزاري كلاسهاي آموزشي در مورد اهميت دوران سالمندي جهت سالمندان و خانواده ها

نظارت بر حسن انجام برنامه ادغام يافته سلامت سالمندان

تشكيل كلينيك C.K.D

ارائه خدمات بهداشتي درماني به سالمندان

برنامه زنان :

آموزش سرطانهاي وعفونتهاي شايع در زنان به پرسنل بهداشتي

بررسي وتجزيه تحليل آمارسرطان سرويكس ،سرطان سينه

انجام معاينات سينه ،آزمايش پاپ اسمير در زنان گروه هدف

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *