شرح وظایف کارشناس برنامه جمعیت وتنظیم خانواده

کارشناس برنامه جمعیت وتنظیم خانواده

 1. نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه تنظیم خانواده براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی و مراکز خصوصی و کارخانجات
 2. جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار موجودی مصرفی داروهای بهداشتی مراکز محیطی و خصوصی مرکز بهداشت
 3. بررسی و برآورد داروهای پیشگیری از بارداری و تجهیزات هر 6 ماه یکبار جهت شهرستان ( با توجه به مصرفی) و تحویل از انبار دارویی معاونت بهداشتی
 4. بررسی مصرفی ماهیانه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری و خصوصی و مراکز روستایی و ارسال داروهای پیشگیری از بارداری هر 2 ماه یکبار
 5. بررسی نحوه مصرف داروهای پیشگیری در مراکز شهری و روستایی با توجه به دفتردارویی و دفتر تنظیم خانواده و پرسش از مراجعین
 6. برآورد نیاز دفتر و فرمهای تنظیم خانواده جهت واحدهای محیطی مرکز بهداشت و بخش خصوصی
 7. هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه وازکتومی
 8. پیگیری درجهت خرید و ارسال دارو وتجهیزات جهت برنامه وازکتومی
 9. حضوربعنوان مشاوردر برنامه T.L و Vas
 10. برنامه ریزی و هماهنگی برون بخشی جهت پیشبرد برنامه تنظیم خانواده( شرکت های خصوصی – کارخانجات – تأمین اجتماعی – بهزیستی – کمیته امداد)
 11. اجرای برنامه های آموزشی دستور العمل نحوه مصرف وسایل پیشگیری از بارداری جهت کلیه کارکنان بهداشت خانواده – بهورزان – پزشکان خانواده و مامای خانواده و بخش خصوصی در طول سال
 12. بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال
 13. بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های تنظیم خانواده و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
 14. بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه تنظیم خانواده در واحدهای محیطی و پیگیری و … تا رفع آن
 15. مشارکت در برنامه های آموزش دانشجویان و پرسنل بدو ورود سیستم بهداشتی
 16. تهیه مطالب آموزشی و پمفلت جهت کارکنان بهداشت خانواده و اقشارجامعه
 17. تدوین و پیشنهاد و طرحهای تحقیقاتی با توجه به مشکلات موجود در سطح واحدهای محیطی مرکز بهداشت شهرستان
 18. هماهنگی درخصوص برگزاری هفته تنظیم خانواده
 19. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر 3 ماه یکبار
 20. مشارکت در پرداخت وجه کنترل موالید
 21. همکاری مؤثر و مداوم باسایر واحدهای مرکز بهداشت

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *