شرح وظیفه کارشناس برنامه میانسالان

کارشناس برنامه میانسالان

  1. شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان
  2. آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه
  3. آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان
  4. افزایش پوشش پاپ اسمیر و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار)
  5. افزایش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam) ) یا خودآزمایی پستان
  6. آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان و یائسگی
  7. انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها
  8. برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان

تهیه،تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل و جامعه هدف برنامه

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *