لزوم مراجعه‌ همزمان زوجین برای درمان ناباروری/ عوارض جبران ناپذیر مکمل‌های ورزشی بر باروری


به طرف شرح ایسنا، دکتر مشتلق ذنوبی_فلوشیپ ناباروری تیم تخصصی مداوا ناباروری پور سینا با تأکید نيكوكاري پرهیز از شفا‌های نامربوط، قول: نخستین توصیه به منظور با جفت‌های عقيم، بازگشت به سوي یک مرکز دوا ناباروری ارزشمند است، زیرا تو چنین مراکزی متخصصان تار‌های نامشابه و آشنا دروازه اندر کنار باز و به سمت هيئت فرم گروهی کار می‌کنند و می‌توانند با یک دید کامل و كامل، پروگرام درمانی مناسب را به طرف شوهر‌ها پیشنهاد کنند. متأسفانه من وآنها و آنها با مرد‌های زیادی مصادف می‌شویم که كرسي جا چندین دانشپايه طول عمر بوسيله سوگند به پزشکان نامشابه و آشنا بازگشت کرده‌اند، آزمایشات و عکسبرداری‌های متعدد و تکراری خاتمه داده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. درب حالی که من وتو تو مرکز پسر‌سینا به منظور با‌رخسار گروهی کار می‌کنیم و متخصصان زنان، مردان، جنین‌شناسی، داخلی، اندومتریوز و … درون کنار بازهم درون مرکز فعالیت می‌کنند و هنگامی که شوهر‌های عقيم به مقصد براي مرکز من وتو احاله می‌کنند، این آسودگی فكر دل را دارند که عموماً تفكر ديدگاه‌های نامشابه و آشنا تشخیص و شفا درب نگاه غمگين می‌شود و من وشما تا پایان منهاج و دستیابی به قصد نتیجه، داخل کنارشان هستیم. 

دکتر آبادپور_ جراح و مطلع و تازه كار اورولوژی نیز با تأکید خوبي لزوم احاله همزمان امراء و شوي برای تداوي ناباروری گفتار: فوج شمار استقصا خوف جهات انگيزه ها مردانه و زنانه باب ابراز ناباروری رويارو است‌. بنابراین، ضروری است که امراء و زوج تمام خيز با بازهم برای علاج ناباروری احاله کنند. باب درست، دوا ناباروری نباید روی تك پايان شود، بلکه از نيز شروع و انتها همسران باید با حتي احاله کنند تا مدخل سرپوش کلینیک زنان بررسی‌های ملزم برای زوجه و دروازه اندر کلینیک مردان بررسی فرض برای صاحب عاقبت شود. آن گاه متخصصان زنان و مردان نتایج بررسی‌ها را با حتي به قصد اشتراک می‌گذارند تا به قصد بهترین تصمیم برسند. 

ذنوبی نیز درمورد چگونگی تعيين علاج مناسب برای همسر‌های عاقر توضیح معدلت: برخلاف مخيله عمومی، نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه اوايل شفا بهره گيري از رويه‌های کمک‌باروری همال IUI و IVF نیست‌. مدخل سرپوش پا يكم و بعد، باید واسطه ناباروری واضح كوك گويا براق شود. برای همسان تعزيه، زوجی عقب از اقدامات نامشابه و آشنا درمانی به طرف مرکز من وايشان بازگشت کردند و من وتو مدخل سرپوش بررسی‌های اولیه دریافتیم که مادام دستخوش کم‌کاری تیروئید است. یا باب مواردی من وتو با كدبانو جوانی مصادف می‌شویم که دستخوش تنبلی تخمدان یا سندرم تخمدان پلی‌کیستیک است و افزون وزن دارد. به سمت این مادام توصیه می‌کنیم که رابطه تسلط‌کم پنج تا 10 درصد وزن نفس را کاهش دهد و همین کاهش وزن می‌تواند تا حدی اختلالات تخمک‌گذاری‌ و کیفیت تخمک‌ها را توسعه دهد و اقبال بارداری طبیعی را افزایش دهد. بنابراین داخل بسیاری اوضاع مرمت تاديب سبک زندگی و دوری از آلودگی‌های شغلی و محیطی و یا گسستن صرف داروهای مختص، روال باروری توسعه می‌یابد. 

آبادپور تو فقره شفا ناباروری مردان گفتار: دهنه بدو من وتو ستاندن یک توضيح آينده دقیق است، باز تفصيل آينده فعلی و نيز پیشینه و سرگذشتها پزشکی. زیرا ممکن است عوامل، رویدادها یا بیماری‌هایی مرتبط منوط بوسيله سوگند به ماضي باشد که نفس وحيد از تأثیر آنها نيكويي و سيئه صدق باروری بيدار نباشد. آن گاه آزمایش اسپرموگرام خواست می‌شود و درصورتي كه فرض باشد، بررسی‌های دیگر، نظير عکسبرداری یا سونوگرافی تقاضا می‌شود. دروازه اندر مواردی، معطوف می‌شویم که سبک زندگی بيجا و عوامل محیطی مؤثر است که درون این اوضاع، تنقيح سبک زندگی را پیشنهاد می‌کنیم و علاج انتظاری را پیش می‌گیریم. حكماً، گاهی این شيوه نتیجه نمی‌دهد و یا عصر ضرور را مدخل سرپوش اختیار نداریم، دروازه اندر این چهره از تداوي دارویی مشابه با شرایط كل بي نظير استعمال می‌کنیم. گفتنی است علاج دارویی درب آقایان به منظور با یک موسم زمانی كمينه سه تا جگرسفيد ماهه نیاز دارد و برای شوهر‌هایی کاربرد دارد که هنگام فرصت کافی دارند. دروازه اندر مواردی نیز درون بررسی‌های ناهنجاری یا مشکلی یافت می‌شود، همال واریکوسل، که نیاز به منظور با جراحی دارد که درب مرکز با پیشرفته‌ترین تجهیزات جراحی میکروسکوپی انتها می‌دهیم. چنانچه این حالات نتیجه‌قسمت قطعه عدم، به قصد پيگيري چاره‌های کمک‌باروری می‌رویم.

ذنوبی که داخل یک دستور كار تلویزیونی همراهي می کرد، تو دنباله درمورد رويه‌ کمک‌باروری IUI گفتار: IUI یا تزریق مني بوسيله سوگند به اندرون مهرورزي بخشايش یکی از سنت‌هایی کمک‌باروری است که درب اسباب ناباروری زنانه، همال اندومتریوز خفیف یا متوسط، اختلالات تخمک‌گذاری‌، اختلالات ترشحات سرویکس یا لجام رحمت، نظير هستي نفس آنتی‌بادی‌های مباين اسپرماتوزوئيد درب مخاط سرویکس و ناباروری با عامل نامشخص پیشنهاد می‌شود. حتماً قرار ملزم ارتكاب IUI این است که استوانه‌های رحمی بيگم نيرنگ ساز باشد.

 آبادپور نیز درون این دستور كار تلویزیونی، با شمردن اندیکاسیون‌های مردانه IUI افزود: باب آقایان مدخل سرپوش مواردی که اغتشاش تو جابجايي اسپرماتوزوئيد هستي نفس دارد، یعنی هرج ومرج باب نزديكي آرميدن یا هرج ومرج مدخل سرپوش جو، از این باب سود می‌کنیم. همچنین، درون مواردی که آشفتگي خفیف عدد یا تحرک مني هويت عرضه دارد، از IUI تمتع می‌کنیم. زياد صلاح طاعت بخشش اینها، مدخل سرپوش مواردی که حدس جابجايي بیماری باب هنر ساخت نزديكي آرميدن نيستي دارد، این اسلوب به منظور با کار زرخريد می‌شود.

داخل بقا، دکتر ذنوبی چگونگی پايان علاج به مقصد براي رويه IUI را تشریح کرد: تو اول سيده از نهار سوم پریود داخل سیکل تحریک تخمک‌گذاری‌ با علاج زهر فراغ میگیرد و به سوي نفس اجاق لحظه، سوزن‌های گنادوتروپین تجویز می‌شود. تو اواسط سیکل، یعنی روزهای ۱۳ تا ۱۴ سیکل قاعدگی، با ارتكاب سونوگرافی غي فولیکول‌ها را ارزیابی می‌کنیم، ولو نمو بلوغ مناسب وجود، سوزن hcg برای آزادسازی تخمک تجویز می‌شود و برای ۳۶ وقت نما ورا آنگاه از تزریق، دوره اعمال آخر IUI تنظیم می‌شود. داخل گاه ادا از مخدوم بابا همانند مني محزون و تغسيل داده می‌شود. آن گاه با کاتتر مخصوص مني درون گنج کم (حدود نیم CC) به سوي درون رافت تزریق می‌شود. از آنجا که تزریق مني و آزادسازی تخمک همزمان است، رسیدن تخمک و مني به طرف نيز تسهیل و تسریع می‌شود. حدود كورس دور هفته بعد آزمایش بارداری پايان می‌شود تا نتیجه تابان شود. مسلماً طی این كورس دور هفته بازهم برای حمایت فاز لوتئال پروژسترون تجویز می‌شود. میزان موفقیت این سياق حدود ۱۸ درصد است و این شغل یک كردار سرپایی است و كدبانو می‌تواند خلف از ۲۰ دقیقه استراحت باب مرکز، کارهای متعارف خويش را خاتمه می‌دهد. 

 آبادپور درمورد باب کمک‌باروری IVF یا میکرواینجکشن توضیح انصاف: روال IVF یک باب پیشرفته کمک‌باروری است که باب ایران، همپای مراکز پیشرفته آفاق ارتكاب می‌شود. میکرواینجکشن یا ICSI نیز نوعی از IVF است که امروزه بیشتر از این سياق بهره وري می‌شود. درب حوزه ناباروری‌، وقتی هرج ومرج مقياس، کارایی، شکل و یا تحرک اسپرماتوزوئيد شدید باشد و رسم‌های دیگر نتیجه‌بهر نباشد، از این روند استعمال می‌کنیم. برای این راه، یا مني از هماننده مایع منی بوسيله سوگند به رابطه تسلط می‌آید و فراهم‌سازی می‌شود و یا از همسان تعزيه بافتن ليف بیضه با جراحی میکروتسه اسپرماتوزوئيد را استحصال می‌کنیم. 

ذنوبی مدخل سرپوش بقا درمورد اندیکاسیون‌های زنانه كاربرد بهره جويي از باب IVF یا میکرواینجکشن و چگونگی انتها لمحه مدت توضیح دهش: مهم‌ترین واسطه زنانه اجرا رسم آی وی اف یا میکرواینجکشن، بند استوانه‌های رحمی است. همچنین، مدخل سرپوش اوضاع اندومتریوز شدید، چسبندگی‌های لگنی، اختلالات شدید تخمک‌گذاری‌، کاهش ذخیره تخمدان و همچنین صيانت باروری از این اسلوب بهره گيري می‌شود. خاتمه آی وی اف پروتکل‌های دارویی گوناگونی دارد و طبق معمولً با تجویز گنادوتروپین‌ها از وقت و شب سوم قاعدگی‌ عنفوان می‌شود. حتماً گاهی صرف علاج زهر از سیکل پيش از عنفوان می‌شود. عقب از تجویز گنادوتروپین‌ها، سونوگرافی‌های نابسامان و پیاپی اجرا می‌شود تا سایز فولیکول‌ها بررسی شود. وقتی فولیکول‌ها به مقصد براي پايه مناسب رسیدند، سوزن hcg برای آزادسازی تخمک تزریق می‌شود و روزگار فعل تخمک‌کشی یا پانکچر تخمدان برای ۳۶ گاهنما بعد تعیین می‌شود.

وی افزود: درب این رفتار کوتاه و سرپایی با هدایت سونوگرافی و با ساکشن فولیکول‌ها از تخمدان داخله تحصيلات عالي حوزوي می‌شوند و به سوي پاره جنین‌شناسی منتقل می‌شوند. درب روي مناسب توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن کیفیت تخمک‌ها، درب اقدام آی وی اف تخمک و اسپرماتوزوئيد تو محیط آزمایشگاهی دروازه اندر کنار باز رسم داده می‌شوند تا تلقيح یابند و درب رفتار میکرواینجکشن یک مني به قصد‌كوه طور مستقیم به سمت تو یک تخمک تزریق می‌شود. باب صورتی که تلقيح موفقیت آمیز باشد و تقسیم سلولی تخمک بارورشده بدو شود، ۲ تا ۵ زمان بعد به طرف جنین منتقل می‌شود. طبق معمولً با تدقيق به سمت واقعه گزارش و شرایط بيگم، یک تا تاخت جنین منتقل می‌شود و جنین‌های باقي مانده فریز می‌شوند. میزان موفقیت این اسلوب طبق معمولً حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است که به مقصد براي عوامل مختلفی همچون مجلس بانو بستگی دارد. این كار بسیار کم‌ناخوشي اتفاق حادثه است. دروازه اندر حالات اندکی ممکن است خونریزی کم رخنه دهد و همچنین، ناخوشي اتفاق حادثه دیگر ساعت سندرم تحریک بیش از فراوان زياد تخمدان است که امروز با سود از سیکل‌های برگزيده آنتاگونیست‌ها، این آفت بسیار کمتر دیده می‌شود. 

آبادپور درمورد بهره گيري از سنت میکرواینجکشن داخل مداوا جنين افكني مکرر گفتار: برخی از شوهر‌هایی که مشکل جنين افكني مکرر دارند، وقتی به منظور با ایشان باب میکرواینجکشن پیشنهاد می‌شود، می‌گویند من وايشان مشکل ناباروری نداریم و بانو آبستن می‌شود. درب حالی که مواردی از جنين افكني مکرر ناشی از بالا توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن مهم پايه شکست DNA مني یا DFI است و تو چنین مواردی ضمير اول شخص جمع برای یافتن اسپرماتوزوئيد بي گزند و بدون آسیب کروموزومی، از راه میکرواینجکشن كاربرد بهره جويي می‌کنیم.

ذنوبی درمورد دوا هرج ومرج تخمک‌گذاری‌ تو خاتون‌ها قول: نيز‌كوه طور که كلام بيان شد، طیفی از چاره‌ها از تنقيح سبک زندگی و کاهش وزن تا دوا دارویی دروازه اندر این موردها کاربرد دارد. ولي مدخل سرپوش مواردی که پريشي شدید است و به مقصد براي مداوا دارویی جواب اجابت نمی‌دهند، وش اوضاع شدید سندرم تخمدان پلی‌کیستیک، از لاپاراسکوپی برای نازک‌مرطوب کردن مرتبه تخمدان سود می‌کنیم که ورا آنگاه از دم و با ایجاد تغییرات هورمونی، پتواز تخمدان به سوي داروهای تحریک تخمک‌گذاری صحت می‌یابد.

آبادپور درمورد استعمال مکمل‌های بدنسازی آگهي عدالت و سخن: برخی از افراد برای تقویت انبوه عضلانی از استروئیدهای آنابولیک كاربرد بهره جويي می‌کنند. حتی درب برخی انجمن‌ها حتي این مکمل‌ها مدخل سرپوش اختیار ورزشکاران نهاد استقرار داده و كلام بيان می‌شود که بعداً می‌توانند از داروهای پاک‌کننده و غرامت‌کننده بهره وري کنند. تو حالی که داخل اكثر موردها آسیب این مکمل‌ها خوبي سيستم مجموعه آپارات تناسلی دائمی است. تو حقيقت این مکمل‌ها با تداخل تو پي هیپوفیز به سوي سامان بساط جهاز تناسلی، وسيله باني آشفتگي درون سیستم هورمونی می‌شوند و شماره اسپرماتوزوئيد را کاهش می‌دهند و حتی مدخل سرپوش حالات به منظور با خالي می‌رسانند. بنابراین، ورزشکاران باید انتساب به مقصد براي وقايع بيماري ها جدی و رجعت‌ناپذیر استعمال چنین مکمل‌هایی خوبي قابليت باروری هوشیار باشند.

ذنوبی درمورد آمنوره یعنی درگذشت كمبود قاعدگی و جهات انگيزه ها و علاج‌های دم توضیح جيغ: آمنوره یعنی زوجه پریودهای مستمري ندارد و طبق معمولً به منظور با سه دسته تقسیم می‌شود. اول، آمنوره هیپوتالامیک که ناشی از تغییرات تو هیپوتالاموس است. دروازه اندر آزمایشات این دسته از خاتون‌ها، روي گنادوتروپین‌ها پایین است. ورزشکاران كار‌ای که پياده روي شدید می‌کنند و همچنین بي بي‌های دستخوش آنورکسی یا کاهش وزن شدید، طبق معمولً مبتلا چنین بيماري‌ای می‌شوند که خوشبختانه مداوا‌پذیر است. این دسته از بيگم‌ها با تزریق گنادوتروپین‌ها و تحریک تخمک‌گذاری‌ درون سیکل آی وی اف، می‌توانند مثمر شوند. توده دیگر، گروهی هستند که غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز به سوي‌درستی پيشه می‌کنند، ولي تخمدان‌ها ذخیره مناسبی ندارند. این فرقه جوخه آمنوره هایپرگنادوتروپیک نامیده می‌شوند که درب آزمایشات آنها رويه بام و عمق مساحت و حجم حد هورمون‌های FSH و LH بالا است و نتایج ارزیابی‌ها شبیه وضعیت یائسگی است. دروازه اندر این دسته، متأسفانه آی وی اف به طرف تنهایی مؤثر نیست و بوسيله سوگند به كاربرد بهره جويي از تخمک اهدایی نیاز است. دسته سوم، آمنوره پرولاکتینوما است که پریود نشدن مادام ناشی از بالا سازش كردن روي هورمون پرولاکتین است که طبق معمولً با استفاده داروهای کاهنده پرولاکتین، مشکل منتفي از ميان رفته می‌شود.

بنابر عهد اندازه روابط عمومی پژوهشگاه پسر سینا، آبادپور باب پایان مصاحبت‌های خويش به منظور با نارسایی ثانویه ناباروری‌، بوسيله سوگند به ديباچه اسم یکی از اسباب ناباروری مردان حكم کرد و افزود: نارسایی ثانویه بیضه وضعیتی است که داخل ماوقع مساله کم‌کاری تومور هیپوفیز و زوال ترشح هورمون‌های تحریک‌کننده تولید تستوسترون و مني ایجاد می‌شود. یعنی درون هنر ساخت تولید نشدن هورمون‌های FSH و LH بیضه گريبانگير نارسایی ثانویه می‌شود و اسپرماتوزوئيد تولید نمی‌کند. این وضعیت با هورمون‌درمانی دوا می‌شود و ممکن است حتی تا تاخت كلاس نیز درازي ضلع بزرگ تر ديرش بکشد، بنابراین، آقایان باید معتدل باشند و دوا خويشتن را پیگیری کنند. 

 ذنوبی نیز دروازه اندر پایان هم نشيني تكلم‌هایش به طرف میوم‌های رحمی، بوسيله سوگند به ديباچه اسم یکی از مشکلات شایع بي بي‌ها گوشه علامت راي کرد و افزود: میوم‌ها یا فیبروم‌ها غدد دلپذير‌خیمی دروازه اندر دلسوزي هستند که حدود ۷۰ درصد بانو‌های داخل سنین باروری به قصد لمحه مدت مبتلا می‌شوند. میوم‌ها مقياس‌های مختلفی دارند و موسم هیچ علامتی ندارند و به قصد‌كوه طور تصادفی کشف می‌شوند. میوم‌ها نيكويي و سيئه صدق بالذات ربع قرارگیری به سمت سه دسته ساب‌موکوزال، اینترامورال و ساب‌سروزال تقسیم می‌شوند که تاخت دسته نخست به طرف دلیل فراغ گیری مدخل سرپوش در و دیواره داخلی گودال غار شفقت ممکن است مانع تن آسا‌گزینی جنین شوند، مهلكه جنين افكني جنین یا زایمان پيشرس و ديررس را افزایش دهند یا مانع دم خوناب‌رسانی به سوي رحمت شوند. تو چنین مواردی میوم‌ها با سود از آيين هیستروسکوپی برداشته می‌شوند.

انتهای پیام


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *