هدف شهروند، افزایش قدرت خرید شهروندان استسوپر های زنجیره ای اهل که داخل اوقات سازندگی و با مرام سامان دهی و درخشندگي صرفه جويي خانواده ها تاسیس شد از نمايش و متضاد های ساطع و مبرز ای است که با سرا مئه دوران برابر پيگير و اثرگذار، همچنان حرفی برای سخن راندن و جایگاهی برای تکیه کردن دارند.


About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *